El projecte


Què és Formigues Cooperatives?

Presentació

formigues-cooperant2Formigues cooperatives és un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’eduació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.

El projecte es desenvolupa principalment en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix d’altres moments com pot ser l’ús de les noves tecnologies, tutoria i /o llengua.

Els reptes cooperatius

Aspectes clau

  • Cada grup que compartirà els reptes estarà format per 3 escoles. Per tant, hauran de ser els mestres d’aquestes escoles que es coordinin per planificar millor la posada en pràctica del projecte i s’adeqüi a les diferents realitats d’escola.
  • Els participants disposaran d’una unitat didàctica model que contextualitza el projecte i que podran utilitzar com a guia per desenvolupar les diferents sessions.
  • El mestre s’ha d’assegurar que els reptes inventats per l’alumnat siguin realment reptes físics cooperatius. Per tant, abans de penjar-los els haurà de revisar.
  • Els coordinadors del projecte poden recomanar als mestres la revisió dels reptes penjats si no reuneixen les condicions de repte 100% cooperatiu.
  • La coordinació es compromet a revisar un repte de cada escola, per donar qualitat als reptes i assegurar-nos que siguin cooperatius.

Un repte cooperatiu és…

  1. Un repte que només es pot superar amb la participació activa de tots els membres del grup.
  2. Si un repte només el poden aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu.
  3. Hi ha d’haver un objectiu clar a aconseguir i un element motivador (temps, distància, punts, limitacions d’espai o normes.) – El repte ha de ser adequat a l’edat (ni molt fàcil ni molt difícil).
  4. Inventar reptes diferents (no variants) als que faciliten els coordinadors del projecte.

Temporalització

Recomanem realitzar el projecte en dues fases:

En aquesta fase cada escola inicia la Unitat de reptes cooperatius que es troba a la guia del projecte que facilitem a tots els participants. Els centres que participeu per primera vegada al projecte i els alumnes no acostumats a treballar amb metodologia cooperativa podreu practicar els reptes sense presses.
En la segona fase de la Unitat Didàtica els alumnes aprenen a inventar reptes cooperatius i posteriorment els intercanvien amb les altres dues escoles a través de l’espai virtual i els posen en pràctica.